Kategorie

Promocje

eRaty Santander Consumer Bank

Regulamin sklepu                                                      

                     

I. Warunki ogólne

1. Sklep internetowy, znajdujący się na stronie internetowej pod adresem www.sklep.polskielutnictwo.pl umożliwia dokonywanie zakupów za pośrednictwem Internetu.

2. Sklep www.sklep.polskielutnictwo.pl


Polskie Lutnictwo Sp.zoo
85-075 Bydgoszcz ul. Paderewskiego 3
tel. : +48 530803449

www.sklep.polskielutnictwo.pl jest prowadzony przez firmę:

Polskie Lutnictwo Sp.zoo

85-075 Bydgoszcz ul. Paderewskiego 3

Nip. 96714248263. Adres do korespondencji:


e-mail: justyna.taczynska@polskielutnictwo.pl

           justyna@polskielutnictwo.pl

4. Zakup w sklepie internetowym www.sklep.polskielutnictwo.pl oznacza akceptację niniejszego regulaminu.

II. Procedura składania i realizacji zamówień

5. Zamówienie można składać za pomocą funkcji dodania produktu do koszyka oraz następnie poprzez przycisk "Przejdź do realizacji zamówienia". 
By można było poprawnie przeprowadzić procedurę zamówienia, konieczne będzie założenie konta użytkownika, dzięki któremu można także obserwować status realizacji zamówienia.

6. Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe wypełnienie danych teleadresowych wraz z poprawnym, istniejącym adresem e-mail i numerem telefonu, pod którym będzie potwierdzić złożenie zamówienia.

7. Zamówienie można składać 24 godziny na dobę przez cały rok. Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 13:00, w soboty, niedzielę oraz święta - będą realizowane następnego dnia roboczego.

Termin dostawy Produktu do Klienta wynosi ok. 7 dni roboczych, chyba że w opisie danego Produktu lub w trakcie składania Zamówienia podano krótszy lub dłuższy termin. Termin ten należy liczyć w następujący sposób:

 - W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem - od dnia otrzymania pieniędzy na konto Sprzedawcy.

- W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem – od dnia złożenia zamówienia.

Zamówienia niestandardowe, realizowane będą w terminie indywidualnie ustalonym.

8. Jeśli wybraliście Państwo opcję przedpłata na konto proszę wpłacić pieniądze na konto:

Polskie Lutnictwo Sp.zoo 

ul. Paderewskiego 3

85-075 Bydgoszcz

Mbank

Nr 66 1140 2004 0000 3502 7842 7827

W tytule wpłaty proszę podać numer zamówienia.

9. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających całkowicie lub czasowo realizację złożonego zamówienia, firma Polskie Lutnictwo Sp.zoo zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia - o zaistniałej sytuacji zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Zamawiającego.

10. Zamówienia w których nieprawidłowo wypełniono dane teleadresowe (nieistniejący e-mail, lub brak telefonu) nie będą rozpatrywane.


11. Firma Polskie Lutnictwo Sp.zoo zastrzega sobie prawo do wstrzymania zamówień wzbudzających wątpliwości.

12. Ceny towarów znajdujących się w sklepie internetowym www.polskielutnictwo.pl są podane w złotych polskich i zawierają VAT (ceny brutto).

13. Firma Polskie Lutnictwo Sp.zoo wystawia paragon lub fakturę VAT na zakupiony towar. Aby otrzymać fakturę VAT należy poprawnie wypełnić dane firmy wraz z NIP.

14. Firma prowadzi sprzedaż wysyłkową i stacjonarną, istnieje możliwości indywidualnego odbioru zakupionego towarów siedzibie firmy w godz. 10.00-18.00

15. Podczas realizacji kuponów / bonów rabatowych prosimy uwzględnić specyficzne warunki realizacji, takie jak: wartość minimalna, data ważności kuponu itd. Odpowiednia informacja jest dostępna w opisie kuponu. Zwracamy uwagę, iż przy jednym zakupie możliwa jest realizacja tylko jednego kuponu (względnie zniżki). Kod rabatowy nie podlega wymianie na środki pieniężne (gotówkę) w całości ani w części oraz nie może zostać zwrócony Sprzedawcy, nie jest możliwe odliczenie kuponu od wcześniejszych zamówień. Nie jest możliwa sprzedaż kuponów.

16. W przypadku nie odebrania przesyłki pobraniowej (płatnej przy odbiorze) z winy Kupującego (podany błędny adres wysyłki, świadome nie odebranie przesyłki) Sklep obciąży Kupującego kosztami wysyłki tego zamówienia oraz kosztami zwrotu oraz zablokuje możliwość zakupu do momentu uregulowania w/w należności. 

III REKLAMACJE

17. Przy odbiorze przesyłki należy sprawdzić, czy opakowanie nie zostało naruszone lub uszkodzone. Jeżeli przesyłka nosi ślady naruszenia / uszkodzenia - należy sporządzić protokół w obecności kuriera / pracownika poczty. Jest to niezbędne w przypadku dochodzenia roszczeń od przewoźnika.

18. Sprzedający jako sprzedawca odpowiada wobec konsumentów na zasadach dotyczących rękojmi za wady uregulowanej w Kodeksie cywilnym (ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r.).

W celu dokonania reklamacji należy:
- zawiadomić sklep Polskie Lutnictwo o tej niezgodności / wadzie produktu e-mail-em lub telefonicznie
- po ustaleniu szczegółów reklamacji z naszym działem reklamacji należy wysłać przesyłkę za pośrednictwem wybranego przewoźnika z, dobrze zabezpieczonym, reklamowanym produktem, wraz z oryginałem paragonu. Do przesyłki należy dołączyć pisemne oświadczenie dotyczące powodów składania reklamacji (opis usterki/wady/niezgodności). W przypadku uznania reklamacji koszty związane z odesłaniem towaru reklamowanego zostaną zwrócone na podany przez Kupującego nr rachunku bankowego w terminie 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.

 

IV ZWROTY

19. Zgodnie z ustawą Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r., poz. 827 ze zm.) Kupujący może zwrócić towar w ciągu 14 dni od daty jego otrzymania, bez podania przyczyny zwrotu. Warunkiem dokonania zwrotu jest odesłanie towaru w nienaruszonym stanie. Towar musi być kompletny z dowodem zakupu, posiadać oryginalne opakowanie, nie może nosić żadnych śladów użytkowania. Zwrot należności za odesłany towar dokonywany jest przelewem bankowym na nr rachunku podany. przez kupującego w ciągu 14 dni od daty otrzymania zwracanego towaru. Koszty odesłania ponosi Kupujący.

 

20. Spory powstałe pomiędzy Usługodawcą/Sprzedawcą, a Usługobiorcą/Klientem będącym jednocześnie konsumentem zostają poddane właściwym sądom powszechnym. Spory powstałe pomiędzy Usługodawcą/Sprzedawcą, a Usługobiorcą/Klientem niebędącym jednocześnie konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy/Sprzedawcy.

V POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW

21. Niniejszy punkt Regulaminu oraz postanowienia w nim zawarte dotyczą wyłącznie Klientów nie będących jednocześnie konsumentami.


22. W wypadku Klientów nie będących jednocześnie konsumentami Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranego przez Klienta sposobu płatności w Formularzu Zamówienia oraz faktu zawarcia Umowy Sprzedaży.


23. Klient nie będący jednocześnie konsumentem zobowiązany jest do wykonania swojego zobowiązania z tytułu Umowy Sprzedaży (tj. w szczególności zapłaty ceny i odbioru Produktu) niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej.


24. Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi wobec Klienta nie będącego jednocześnie konsumentem zostaje wyłączona.


25. Produkty będące przedmiotem Umowy Sprzedaży zawartej z Klientem nie będącym jednocześnie konsumentem pozostają własnością Sprzedawcy do uiszczenia ceny i kosztów dostawy z tytułu Umowy Sprzedaży.


26. Z chwilą wydania przez Sprzedawcę Produktu przewoźnikowi przechodzą na Klienta nie będącego jednocześnie konsumentem korzyści i ciężary związane z rzeczą oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu powstałe od przyjęcia jej do przewozu aż do jej wydania Klientowi oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.


27. W razie przesłania Produktu do Klienta za pośrednictwem przewoźnika Klient nie będący jednocześnie konsumentem obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Produktu, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.


28. Odpowiedzialność Usługodawcy/Sprzedawcy w stosunku do Usługobiorcy/Klienta nie będącego jednocześnie konsumentem, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona - zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie - do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy z tytułu Umowy Sprzedaży. Usługodawca/Sprzedawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Usługobiorcy/Klienta nie będącego jednocześnie konsumentem tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do Usługobiorcy/Klienta nie będącego jednocześnie konsumentem.

VI POSTANOWIENIA KOŃCOWE

29. Umowy zawierane poprzez Sklep Internetowy zawierane są zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.


30. Zmiana Regulaminu:

- Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest.: zmiany przepisów prawa; zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizacje postanowień niniejszego Regulaminu.
- Zmieniony regulamin wiąże Usługobiorcę, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 Kodeksu cywilnego, tj. Usługobiorca został prawidłowo powiadomiony o zmianach i Usługobiorca nie wypowiedział umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym w terminie 14 dni od dnia powiadomienia.
- Zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Usługobiorców będących jednocześnie konsumentami i korzystających ze Sklepu Internetowego przed dniem wejścia w życie zmian, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już składane lub złożone Zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane Umowy Sprzedaży.
- W wypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych Usługobiorca będący konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy.


31. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy: Kodeksu cywilnego; Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.); Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. (Dz.U. Nr 22, poz. 271 ze zm.); Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.